Kdy využijete služeb geodeta?

Služeb geodeta využijete, pokud potřebujete:
  • rozdělit pozemek z důvodů prodeje, vypořádání majetku spoluvlastníků, změnit druh pozemku (GEOEMETRICKÝ PLÁN)

  • vyhotovit geometrický plán v souvislosti s REVIZÍ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

  • zřídit věcné břemeno k části pozemku

  • vytýčit hranici pozemku

  • zaměřit pozemek (polohopis a výškopis) pro vyhotovení projektu

  • vytýčit stavbu rodinného domu, garáže nebo jiné budovy, případně komunikace

  • zaměřit přípojky inženýrských sítí

  • vyznačit novou budovu nebo změnu vnějšího obvodu budovy do katastru nemovitostí

  • provést jiné geodetické práce