Služby

A) Geodetické práce pro katastr nemovitostí

1. Vytyčení hranice
2. Geometrický plán pro

 • Rozdělení pozemku
 • Vyznačení nové či rozestavěné budovy do katastru nemovitostí
 • Změnu vnějšího obvodu budovy
 • Vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
 • Průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
 • Opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
 • B) Geodetické práce ve výstavbě

  1. Zaměření pozemku (výškopis a polohopis) pro projektanty a architekty
  2. Vytyčení prostorové polohy budov a dalších staveb (komunikací, inženýrských sítí, oplocení atd.)
  3. Zaměření stávajících a nově vybudovaných inženýrských sítí včetně přípojek dle požadavků stavebních úřadů a správců sítí
  4. Zaměření skutečného provedení nových staveb
  5. Zaměření stávajících budov a technických objektů včetně zaměření interiérů

  C) Pozemkové úpravy

  1. Geodetické a projekční práce pro rekonstrukce přídělů
  2. Geodetické a projekční práce pro pozemkové úpravy

 • Podrobné polohové bodové pole
 • Zaměření skutečného stavu
 • Šetření hranice obvodu pozemkové úpravy
 • Geometrické plány pro určení obvodu pozemkové úpravy
 • Návrh nového uspořádání nemovitostí včetně řešení plánu společných zařízení, stanovení nároků a projednání s vlastníky řešených pozemků
 • Digitální katastrální mapa a dokumentace nového geometrického a polohového uspořádání nemovitostí
 • D) Geografické informační systémy (GIS) a digitální mapy

  1. Pořizování podkladů a sběr dat pro GIS
  2. Vyhotovení digitálních map a plánů v různých datových formátech (*.dgn, *.dxf, *.dwg atd.)

  E) Návrhy na zápisy, vklady a vyhotovení smluv (pouze jednoduché případy)